Tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”

Ieva Lazda

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta tematiskā plānojuma projekta izstrāde. Jūrmalas pilsētas domē  ir iesniegts sagatavotais tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.2.punktu; Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10., 12.punktu un  2014.gada 5.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, 2014.gada 20.februāra domes sēdē tiks izskatīts jautājums par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Par plānotajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedriskā apspriedes sanāksmi tiks sniegta atsevišķa informācija pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un kārtējā Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā pēc lēmuma pieņemšanas.