Uzsākts darbs pie mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrādes

Ieva Lazda

Šoruden LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros turpinās darbs pie degradēto mitrāju atjaunošanas Ķemeru nacionālajā parkā – septembrī uzsākta mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrāde un izvērtēšana. 

Kopš 2012. gada nogales notiek trīs Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā esošu mitrāju teritoriju – Zaļā purva, Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežu un Skudrupītes palieņu pļavu – hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izstrāde. Šie darbi tiek veikti Dabas aizsardzības pārvaldes koordinētā LIFE+ projekta HYDROPLAN ietvaros, ar mērķi veikt Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību atjaunošanu Ķemeru nacionālajā parkā.

Uzsākot projektu, notika daudzpusīga projekta izstrādes vietu un tuvākās apkārtnes izpēte – dabas vērtību izpēte, gruntsūdeņu mērījumi, meliorācijas sistēmu un grāvju tīkla kartēšana un reljefa izpēte, skenējot ar lidmašīnās iemontētām iekārtām. 2013. gada vasarā veikta arī hidroģeoloģiskā modelēšana, lai izvērtētu mitrāju atjaunošanas ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām. Tagad izpētes posms ir noslēdzies un tiek apkopoti iegūtie dati. Gruntsūdeņu monitoringa mērījumi turpināsies līdz 2021. gadam.

Balstoties uz izpētē iegūto informāciju, katrai no mitrāju atjaunošanas vietām šobrīd tiek izstrādāti vairāki iespējamie atjaunošanas scenāriji un plānoto darbu ietekmes izvērtējums uz dabas vērtību atjaunošanu, kā arī uz apkārt esošo teritoriju hidroloģiju un sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanās procesiem. Balstoties uz optimālāko no izstrādātajiem scenārijiem, tālāk tiks plānoti veicamie darbi.

Mitrāju hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas izstrādā projekta partnerorganizācija Vides risinājumu institūts, sadarbībā ar piesaistītajiem ekspertiem.

Pēc hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izveides pabeigšanas 2014. gada sākumā ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti vietējie iedzīvotāji.